Interpretowanietekstów literackich wydaje się uczniom trudną sztuką i lekceważą ją, mówiąc, że nie ma sensu domyślać się, „co autor chciał powiedzieć”. Ja wtedy stwierdzam, że na pewno co chciał, to powiedział, pytanie brzmi natomiast, co my z tego zrozumieliśmy i przyjęliśmy. Otóż proces interpretowania przypomina wchodzenie po schodach:

 

odczytanie idei utworu (interpretacja)

                                              kolejne kroki analizy 

                                hipoteza intuicyjna

 

Analiza (gr. analysis – rozwiązanie, rozbiór) – to wstępny etap odczytania utworu; zbadanie utworu pod kątem budowy i uporządkowania poszczególnych elementów; studium przygotowujące do interpretacji.

Interpretacja (łac. interpretatio – wyjaśnienie) – to różne działania badawcze, mające na celu:

 • wydobycie i wyjaśnienie sensu utworu
 • odkrycie autorskiego przesłania
 • wskazanie miejsca utworu w szerszym kontekście (odczytanie kontekstów: biograficznego, historycznego, politycznego, filozoficznego, estetycznego)

Uwaga!

Analiza bez interpretacji – prowadzi do uproszczonego, płytkiego odbioru utworu. Interpretacja bez analizy – grozi popełnieniem błędów interpretacyjnych lub prowadzi do nieuzasadnionych wniosków.

Etapy analizy

Badać możemy następujące kategorie:

 • konstrukcja osoby mówiącej (kto mówi? co mówi?, po co?)
 • intencja osoby mówiącej (Z jakiego powodu i po co mówi?)
 • sytuacja liryczna (nastrój, okoliczności, sytuacja wypowiedzi: kiedy? w jakim kontekście?)
 • ewentualny adresat liryczny (do kogo mówi?)
 • ewentualny bohater liryczny (o kim się mówi?)
 • kompozycja wiersza
 • ukształtowanie stylistyczne (Jak się mówi? środki stylistyczneton, język wypowiedzi)
 • ukształtowanie wersyfikacyjne utworu (typ wiersza, rodzaj rymów, typ liryki)

Kierunki interpretacji

 • odkrycie funkcji środków stylistycznych
 • odczytanie intencji nadawcy tekstu (apel, apoteoza, krytyka, żart, prowokacja artystyczna, parodia itp.)
 • odczytanie sensu metafor, symboli, neologizmów
 • umieszczenie sensu wypowiedzi w określonych kontekstach: biograficznych, historyczno-politycznych, społecznych, filozoficznych, estetycznych...
 • porównanie, odnalezienie związków intertekstualnych

Narzędzia analizy

Narzędziami analizy są oczywiście pojęcia teoretycznoliterackie, które opisują kategorie literackie, np.: dotyczące świata przedstawionego, typów liryki, gatunku tekstu, typów sytuacji lirycznej, stylu lit. i metaforyki.