Kultura współczesnajest ważnym obszarem funkcjonowania młodego człowieka. Świadczy o rozwoju duchowym społeczeństwa, chroni przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, takimi jak uzależnienia i prymitywizacja życia.

Szkoła w swoich zamierzeniach edukacyjno - wychowawczych skupia się m.in. na budowaniu kompetencji uczniowskiego odbioru kultury i sztuki współczesnej, która jest zjawiskiem wieloaspektowym, niejednorodnym i niejednokrotnie kontrowersyjnym. Presja oddziaływania kultury komercyjnej, mass mediów; zjawiska homogenizacji, wulgaryzacji filmu i literatury; a także procesy amerykanizacji kultury rodzimej i technicyzacji życia - oto rzeczywistość, w której musi poruszać się człowiek XXI wieku, często gubiąc wartości dobre i szlachetne. Zatem działanie edukacyjne szkoły musi zmierzać w kierunku wychowania człowieka krytycznego, niepoddającego się manipulacji, ale i wrażliwego na piękno, świadomego swych preferencji i wyborów w dziedzinie sztuki i kultury, a także twórczego, przygotowanego do dawania swojego wkładu do kultury narodu.

Młody człowiek powinien rozumieć specyfikę kultury polskiej i jej związek z kulturą europejską; być świadomym własnej tożsamości wyznaniowej, narodowej; definiować podstawy swojej moralności; być zdolny do refleksji metafizycznej w czasach marketingu i reifikacji wartości.

 

Człowiek jest istotą tworzącą kulturę, żyjącą i zanurzoną w niej.

Przedmiot, jakim jest wiedza o kulturze, wydaje się czymś łatwym i oczywistym. Nic nie  jest  jednak takie oczywiste, gdy zaczynamy dyskutować o znakach kulturowych, o interpretacji dzieł kultury, o poczuciu piękna i gustach.

Chciałabym, aby  lekcje wok-u takiej dyskusji służyły.

Zapraszam moich uczniów na quizy, testy i dyskusje na forum  na platformach e-learningowych XII LO  oraz  ŁCDNiKP. Można tam znaleźć również materiały z lekcji. Trzeba jednak zarejestrować się i zapisać na kurs '"wiedza o kulturze".

lo12.szkoly.lodz.pl/platforma

ekursy.wckp.lodz.pl